Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja wzorów PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

PIT-36(18) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-36L(8) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-37(18) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (podniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-38(8) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-39(4) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 została wyłączona

Aktualizacja wzorów VAT-22, VAT-23, VAT- 24 i VAT-25

VAT-22(2) „Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-23(2) „Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu”

VAT-24(2) „Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-25(2) „Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 6 lipca 2012 r., poz. 767 ).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 777).

W rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 780).

W rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 781)

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów VAT-22, VAT-23, VAT- 24 i VAT-25 została wyłączona

Nowe wzory formularzy CIT

Dostępne są nowe wzory formularzy CIT.
Wzory formularzy CIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 265, poz. 1575).

CIT-5(9)
oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6AR(1)
deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6R(2)
deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium rzeczypospolitej polskiej

CIT-7(9)
informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-8(21)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8A(8)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8B(7)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8/O(8)
informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-9R(3)
deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-10Z(1)
deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej

CIT-11R(1)
deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu cit-5 lub deklaracji cit-6ar

CIT-D(3)
informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

IFT-2/IFT-2R(5)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej [information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory of the republic of poland]

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Nowe wzory formularzy CIT została wyłączona

Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – II

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2011 r.)

PIT-2(3)
oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(3)
oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(3)
oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
(przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-12(5)
oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-4R(3)
deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 / PIT-6L*)(9)
deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR(1)
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C(5)
informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11(19)
informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-R(15)
informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

IFT-1 / IFT-1R *)(8)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 

Formularze w wersji aktualnej dostępne w dziale formularze PIT

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – II została wyłączona

Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – I

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
(Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

PIT-23(6)
deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

******************************

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2011 r.)

PIT-28(16)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

PIT-16A(6)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A(5)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-28/A(13)
informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/B(11)
informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT/O(18)
informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/D(3)
informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

Formularze w wersji aktualnej dostępne w dziale formularze PIT

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – I została wyłączona

Od 1 lipca 2011 r. nowy wzór VAT-R

1 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników (Dz. U. Nr 136, poz. 800).

VAT-R dostosowany został do zmian w ustawie o podatku VAT obowiązujących od 1 lipca 2011 r. Nowelizacja ta zmieniła m.in. sposób dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zob. art. 10 ust. 6 i 7 ustawy o podatku VAT

Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów m.in. poprzez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy o podatku VAT. Jednocześnie podatnicy będą mogli, tak jak do tej pory, wybrać opodatkowanie WNT poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze. Nowy wzór VAT-R upraszcza formę składania oświadczenia o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 10 ust. 6 ustawy o podatku VAT). Od 1 lipca 2011 r. nie jest potrzebne składanie w tym celu osobnego oświadczenia. Wystarczy zaznaczenie swojego wyboru w formularzu VAT-R.

Poprzedni wzór VAT-R można stosować do 30 czerwca 2012 r. Nie dotyczy to podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiana formularza VAT-R

Zmianie uległ formularz VAT-R (ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE. PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG) Dz. U. Nr 44, poz. 229.
Formularz dostępny w dziale formularze VAT
Formularz oznaczony jest cyfrą 10.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Zmiana formularza VAT-R została wyłączona