Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowe formularze VAT

Od początku 2011 r. obowiązują nowe wzory formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M.

Nowe wzory wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 250, poz. 1681).

Główną przyczyną zmiany formularzy są nowe stawki podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do VAT-9M zmieniono nazwę deklaracji z „Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca” na „Deklaracja dla podatku od towarów i usług”.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Nowe formularze VAT została wyłączona

Nowe formularze PIT do rozliczenia 2010 r.

Nowe wzory formularzy: PIT-37, PIT-36 , PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT/O.

Służą do rozliczenia dochodów uzyskanych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2010 r. Nie został zmieniony PIT-40 oraz załączniki: PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG. W nowych wzorach nie podaje się nazwy organizacji pożytku publicznego, która otrzyma dzięki podatnikowi 1% podatku należnego. Organizacja ta zostaje wskazana poprzez numer OPP z Krajowego Rejestru Sądowego.

W deklaracjach rocznych uwzględniono, że wniosek o wspólne rozliczenie małżonków może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Nowe wzory formularzy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1534).

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Nowe formularze PIT do rozliczenia 2010 r. została wyłączona

Zmiany w PIT-28

W formularzu najważniejszą zmianą jest likwidacja możliwości rozliczania przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 20% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to efekt likwidacji tej stawki podatku.

Podstawą prawną nowego PIT-28 jest rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r., nr 233, poz. 1528).

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Zmiany w PIT-28 została wyłączona

Aktualizacja formularzy CIT

CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-7, IFT-2/IFT-2R

Nowe wzory deklaracji dla płatników dokonujących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki zbiorczej deklaracji CIT-10Z płatnicy nie będą składali pojedynczych deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku CIT.


Wzory CIT stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2010 r.
Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory, obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.


rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U z 2009 r. Nr 224 poz. 1798

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy CIT została wyłączona

VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M

Zmiany są efektem nowelizacji przepisów VAT w zakresie m.in. importu usług.
Poprzednią deklarację VAT-9 MF zastąpiło nową deklaracją VAT-9M.
Znacząco zmieniono VAT-7, VAT-7D, VAT-7K. Minister Finansów opublikował objaśnienia dla osób wypełniających te deklaracje [download id=”4″ format=”1″].


Nowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2010 r. Do 30 czerwca 2010 r. mogą być stosowane poprzednie wzory deklaracji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym.
Tej możliwości użycia starych formularzy nie mają podatnicy, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, lub dokonują nabyć usług, do których stosuje się art. 28b tej ustawy, jeżeli usługi te stanowią u podatnika import usług.


Wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1763.


Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M została wyłączona

Aktualizacja wzorów VAT-R i VAT-5UE

Nowe wzory stosujemy od 1 stycznia 2010 r. z jednym wyjątkiem, kiedy zmieniony wzór zgłoszenia rejestracyjnego stosuje się od 1 grudnia 2009 r. Jest tak w przypadku, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504). 
 

Do 30 czerwca 2010 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. Nie stosuje się tej reguły do podatników, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
 
Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1543

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów VAT-R i VAT-5UE została wyłączona

Aktualizacja PIT-40A/11A

8 października 2009 r. został zmieniony PIT-40A/11A
W formularzu tym nie uwzględnia się za 2009 r. ulgi na dzieci.
Podatnik chcący skorzystać z ulgi musi samodzielnie złożyć zeznanie roczne za 2009 r.
 
Zmieniony wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe – Dz.U. Nr 156 poz. 1237

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja PIT-40A/11A została wyłączona