Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja formularzy CIT

CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-7, IFT-2/IFT-2R

Nowe wzory deklaracji dla płatników dokonujących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki zbiorczej deklaracji CIT-10Z płatnicy nie będą składali pojedynczych deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku CIT.


Wzory CIT stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2010 r.
Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory, obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.


rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U z 2009 r. Nr 224 poz. 1798

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy CIT została wyłączona

VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M

Zmiany są efektem nowelizacji przepisów VAT w zakresie m.in. importu usług.
Poprzednią deklarację VAT-9 MF zastąpiło nową deklaracją VAT-9M.
Znacząco zmieniono VAT-7, VAT-7D, VAT-7K. Minister Finansów opublikował objaśnienia dla osób wypełniających te deklaracje [download id=”4″ format=”1″].


Nowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2010 r. Do 30 czerwca 2010 r. mogą być stosowane poprzednie wzory deklaracji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym.
Tej możliwości użycia starych formularzy nie mają podatnicy, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, lub dokonują nabyć usług, do których stosuje się art. 28b tej ustawy, jeżeli usługi te stanowią u podatnika import usług.


Wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1763.


Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M została wyłączona

Aktualizacja wzorów VAT-R i VAT-5UE

Nowe wzory stosujemy od 1 stycznia 2010 r. z jednym wyjątkiem, kiedy zmieniony wzór zgłoszenia rejestracyjnego stosuje się od 1 grudnia 2009 r. Jest tak w przypadku, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504). 
 

Do 30 czerwca 2010 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. Nie stosuje się tej reguły do podatników, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
 
Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1543

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów VAT-R i VAT-5UE została wyłączona

Aktualizacja PIT-40A/11A

8 października 2009 r. został zmieniony PIT-40A/11A
W formularzu tym nie uwzględnia się za 2009 r. ulgi na dzieci.
Podatnik chcący skorzystać z ulgi musi samodzielnie złożyć zeznanie roczne za 2009 r.
 
Zmieniony wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe – Dz.U. Nr 156 poz. 1237

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja PIT-40A/11A została wyłączona

Nowe wzory formularzy NIP

Od 1 października 2009 r. zostały zmienione formularze NIP.
 
NIP-1
NIP-2
NIP-3
NIP-B
NIP-2/A
NIP-C
NIP-D
 
Najważniejsza zmiana dotyczy NIP-1 – nie posługują się nim już osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Dla nich przeznaczony jest formularz EDG-1.
 
Warto pamiętać, że Minister Finansów stracił uprawnienie do określania wzorów formularzy NIP w odniesieniu do osób fizycznych będących przedsiębiorcami (wynika to z art. 5 ust. 5 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).
 
Od 1 X 2009 r. zmieniony też został NIP-2 – rozszerzono katalog szczególnych form prawnych w NIP-2.
 
Wszystkie nowe wzory opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych – Dz.U. Nr 161 poz. 1282

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Nowe wzory formularzy NIP została wyłączona

Aktualizacja PIT-6/PIT-6L

15 września 2009 r. został zmieniony PIT-6/PIT-6L.
 
Zmieniony wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2009 (PIT-6/PIT-6L) została złożona na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zawierającego obecnie obowiązujący wzór.
 
Zmieniony wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 września 2009 r. – Dz.U. Nr 150 poz. 1210

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja PIT-6/PIT-6L została wyłączona

Zgłoszenia do ZUS na nowych drukach.

Informację o tym opublikowała 10 czerwca 2009 r. „Rzeczpospolita” w artykule Magdaleny Januszewskiej.
Nowe druki będą obowiązywać od 2010r. „Rzeczpospolita” informuje o nowym druku ZUS ZSWA oraz o zmianach w pozostałych drukach.  
 

Czytaj więcej na stronie Rzeczpospolitej.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Zgłoszenia do ZUS na nowych drukach. została wyłączona